Yesterday I was alone at home with my mother-in-law, my husband had gone with friends to the countryside. We were drinking coffee with each other and watching TV series, when my phone rang. It was an unfamiliar number, but I thought it might be something important. Said hello, one boy answered me confidently.

Hello dear, you won a free trip to Egypt with a nice guy. At that moment my tongue-tied, I didn’t know what to answer. Also, my mother-in-law took the phone from my hand and said ”no, are you serious, send the tickets and the boy to our house.” Let’s say I was weak from laughter.

Դու մի ասա մարդս ա զանգել ընկերոջ հեռախոսով կատակներ անում, բայց կիսուրս իրան տասով զրո կրեց։ Նույնիսկ էտ պատասխանից հետո իրանք էլ սկսին խնդալ, ըտենց հասկացանք էլի, որ սարքած բան ա։ Ասում եմ կարելիյա էս կիսուրիցս ըտենց պատասխաններ տալ սովորել, համ հավեսա, համ էլ ինձ լավ կզգամ։ Ես էլ ասում եմ մարդս ումա քաշե իրա էտ վստահությամբ։

But my husband called by his friend’s phone to make jokes, but my mother-in-law nailed it. Even after this answer, they started to complain, that’s how we understood again that it was something made up. I say that it is possible to learn to give answers like this from my side. I also say that people should take it with confidence.

By admin