My son loved me and treated me very well, until my daughter-in-law appeared in our life and messed everything up. I should also say that at first she treated me well, but then she decided that she didn’t want to communicate with me either.

That time, my son was so against me that he said, “Get up, I’m taking you to the nursing home.” I silently agreed, because I didn’t want to cause trouble. We got up, my son took me there, I started living there. Less than a few months later, I heard that visitors had come to visit me. I went to see who it was, I saw that my son had arrived. He hugged me, kissed my hands and said that he was taking me home.

Ձեռքին մի թուղթ էր՝ իմ կտակը, որում գրել էի, որ երկու բնակարաններս կտամ որդուս այն պայմանով, եթե ինձ մինչև կյանքիս վերջը պահի։ Փաստորեն գտել էր դարակիցս ու հասկացել՝ ինչ մեծ սխալ է գործել։

Չէ, բալե՛ս, մեկ է, ինչքան էլ սիրում եմ, չեմ գա, անցան լավ ժամանակները։

He had a paper in his hand, my will, in which I wrote that I would give my two apartments to my son on the condition that he would take care of me until the end of my life. In fact, he found it in my drawer and realized what a big mistake he had made.

No, honey, it’s one thing, no matter how much I love you, I won’t come, the good times have passed.

By admin